Sinds de coronacrisis is het aantal bezoekers van het Nationaal Park met 30% gestegen. We zijn blij dat veel bezoekers ons Nationaal Park weten te vinden, maar merken ook dat een gebrek aan kennis en bewustzijn leidt tot schade aan het gebied en dit baart ons grote zorgen! Veel nieuwe bezoekers zijn zich er niet van bewust dat ze een Nationaal Park betreden, waar duidelijke regels gelden om de natuur te beschermen. Ze gaan van de paden af, voetballen in gebieden waar dit niet is toegestaan, klimmen in bomen en komen met een hond het gebied in terwijl dat niet is toegestaan.

Als bezoekers zich buiten de reguliere wegen en paden begeven, heeft dit een zeer verstorende invloed op de dieren in de duinen. Ze hebben minder rust om voedsel te zoeken en te slapen, waardoor hun reserves extra worden aangesproken.

Bodemerosie

Met het lopen buiten wegen en paden beschadigt de bodem en treedt er erosie op. Veel karakteristieke duinplanten kunnen slecht tegen betreding en zijn kwetsbaar. In vochtige valleien maar ook juist op droge stukken duin, worden planten makkelijk vertrapt als er mensen lopen. Dit is niet alleen nadelig voor de planten, maar ook voor de insecten die van deze planten leven.

Duinen bestaan uit zandgrond, die los is en vrij snel open getrapt wordt. Plantenwortels kunnen zich beperkt vasthouden in het zand. Soms is het goed dat er kleine stukjes kaal zijn: voor kleine beestjes en als nieuwe plek voor duinviooltjes. Maar als dit in de vorm is van paadjes waar mensen over lopen, krijgen deze plantjes geen kans om te groeien.

Natuurlijk gedrag

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland leven grote grazers onder semi-natuurlijke omstandigheden. Schotse hooglanders, konikpaarden en wisenten. Deze dieren leven jaarrond in kuddeverband in het duin. Dit is hun leefgebied, waar ze voedsel zoeken, naar waad- en drinkplaatsen gaan, rusten en als groep samenleven. Geef hen die ruimte. Door op wegen en paden te blijven, blijven er voldoende rustgebieden over voor deze dieren. En als je ze tegenkomt, houd 25 meter afstand tot de hooglanders en de paarden en 50 meter tot de wisenten. Wisenten zijn wilde dieren en 50 meter is voldoende afstand om hen niet te storen in hun natuurlijke gedrag.

Natura 2000

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een Natura 2000-gebied. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze natuurgebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden.

In Nederland zijn er 161 Natura 2000-gebieden. Dit Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen.

Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig, want de biodiversiteit in Europa staat al jaren onder druk. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt. (bron: Natura 2000)

Geen onwil

De overtredingen vinden vaak niet plaats uit onwil, maar door gebrek aan kennis. Daarom zijn we de publiekscampagne “Blijf op de wegen en paden” gestart. Bij de 10 grote entrees hangen spandoeken met de boodschap: “Welkom en Geniet! Blijf op de wegen en paden: Samen beschermen we onze mooie natuur”. Daarnaast leggen we via verschillende berichten op onze social mediakanalen en de website uit, waarom het zo belangrijk is om op de paden te blijven. Samen kunnen we onze mooie natuur beschermen.