Vacature: Nationaal Park Zuid-Kennemerland zoekt een slagvaardige en verbindende voorzitter

08 november 2022

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een uniek duingebied tussen Zandvoort, Haarlem en IJmuiden. Een 3.800 hectare grote oase van rust in de bruisende Randstad. Het steeds verrassende duingebied, van landgoederen langs de buitenrand, via woeste duinen naar het Noordzeestrand, is het leefgebied van talloze bijzondere dieren en planten; ruim 40 procent van de Nederlandse biodiversiteit is hier terug te vinden. Daarnaast weten steeds meer recreanten het gebied te vinden. De druk op het gebied neemt flink toe. En niet alleen door de recreatiedruk, maar ook de ontwikkelingen op onderwerpen als stikstof, klimaat, water, energie en leefbaarheid leggen een grote druk op het gebied.

Wij zoeken een slagvaardige voorzitter die in al deze ontwikkelingen een verbindende rol kan spelen, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Iemand die met gevoel voor alle belangen meerwaarde creëert voor zowel natuur als natuurbeleving. En die daarmee het Nationaal Park toekomstbestendig weet te maken.

Nationaal Park: de organisatie

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is één van de eenentwintig Nationale Parken die Nederland rijk is. Het is in 1995 ontstaan uit een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN en particuliere eigenaren, IVN Natuureducatie, de omliggende gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland. Ondertussen is het Hoogheemraadschap van Rijnland ook aangesloten.

Gezamenlijk werken alle partners in Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan het toekomstbestendig maken van dit natuurgebied van grote internationale klasse. Daarnaast nemen honderden vrijwilligers inmiddels een onmisbare plaats in het Nationaal Park in.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland komt bijeen in een Overlegorgaan, waar afstemming en beleidsrichting op bestuurlijk niveau samenkomen. Het Overlegorgaan wordt bijgestaan vanuit de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De Stichting is de juridische entiteit van het Nationaal Park. Het bestuur wordt voorgezeten door de onafhankelijke voorzitter.

Onze ambitie

Om ons Nationaal Park toekomstbestendig te maken, zal het robuuster moeten worden en meer moeten worden verbonden met de regio. We willen de ecologische veerkracht van de duinen versterken door meer en betere landschappelijke en ecologische verbindingen met de omgeving. In januari 2021 is het project “Een toekomstbestendig Nationaal Park Zuid-Kennemerland” gestart. Hierbij wordt een verkenning gedaan om het Nationaal Park te versterken en klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Het project wordt mede vanuit LNV gesubsidieerd.

De ecologische draagkracht van ons Nationaal Park staat onder druk door het huidige recreatieve en toeristische medegebruik. Daarom is het noodzakelijk dat we op regionaal niveau bezoekers gaan verleiden en spreiden over groengebieden in de regio. Alleen bij een regionale recreatiezonering kunnen we de broodnodige groene oase van rust blijven die we nu zijn voor de drukke Randstad.

Er liggen kansen en uitdagingen die om gezamenlijke opschaling vragen, zoals dreigende afname van de biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie en de verwachte verdere toename van toerisme. De transitie naar het Nationaal Park van de toekomst biedt een prachtige mogelijkheid om vanuit een gezamenlijk belang met alle partijen in de regio, ondersteund met knowhow en cofinanciering vanuit de provincie en andere stakeholders, een ruimtelijk kader met uitvoeringsprojecten te ontwikkelen om de gewenste doelen te realiseren. Nationaal Park Zuid-Kennemerland is de groene motor voor een toekomstbestendige regio.

De nieuwe voorzitter…

 • volgt actief de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Nationale Parken (bijv. het nieuwe beleidskader voor de NP’en, het Nationaal Programma Landelijk Gebied, Programma Mooi Nederland, etc.) en vertaalt deze ontwikkelingen naar ons eigen Nationaal Park en maakt deze bespreekbaar.
 • stimuleert draagvlak en ideeënvorming over de vorm van samenwerking, c.q. uitbreiding met andere gebieden waaronder Spaarnwoude, het Westelijk Tuinbouwgebied en in de richting van de Haarlemmermeer.
 • kan partijen verbinden en stimuleert de blik naar buiten.
 • heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de partijen die zijn vertegenwoordigd in het Nationaal Park.
 • leidt bestuursvergaderingen en draagt zorg voor (door)ontwikkeling van projecten, beleid
 • en ambities.
 • ontwikkelt en draagt zorg voor een adequate professionele organisatie (ambtelijk en bestuurlijk).
 • vertegenwoordigt het Nationaal Park in het SNP, het Samenwerkingsverband Nationale Parken, en the Europarc Federation.
 • heeft affiniteit met en inhoudelijke kennis van natuur, cultureel erfgoed en landelijk gebied en de thema’s die daar spelen: landschap, landbouw, water, klimaat, recreatie en toerisme, leefbaarheid, etc.
 • heeft ervaring met het werken in een politiek bestuurlijk speelveld.
 • heeft affiniteit met en kennis van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
 • beschikt over voldoende tijd.

Interesse?

U kunt uw sollicitatie tot 28 november sturen naar Sandra Greeuw (s.c.h.greeuw@minlnv.nl) met als onderwerp ‘Vacature voorzitter Nationaal Park’.

Bekijk onze website voor meer informatie over het Nationaal Park.