Boswachtersblog: Wat vliegt er in de Kennemerduinen?

29 november 2022

Al fietsend of wandelend door het duin, zie je het landschap voor je ogen veranderen. Van dennenbos, naar gemengd bos, naar struweel, natte duinvallei en open duin. Een prachtig gevarieerd landschap dat een thuis biedt aan veel verschillende soorten vogels. Na elk duintje dat je over loopt, kun je weer totaal andere soorten tegenkomen omdat het landschap verandert.

Nieuwe Vogelinformatieborden in de Vogelkijkhut bij het Vogelmeer

Op 22 november, hebben we twee nieuwe informatieborden in de Vogelkijkhut bij het Vogelmeer opgehangen. Deze nieuwe borden zijn mogelijk gemaakt door Dagjeindenatuur.nl. Je kunt nu opzoeken welke vogels er in een bepaalde periode van het jaar te zien zijn in het duin van het Nationaal Park. Ook staan er prachtige afbeeldingen op, zodat je goed kunt zien hoe een bepaalde vogel eruit ziet. Via een QR-code van Waarnemingen.nl kun je opzoeken welke vogels er kort geleden in de Kennemerduinen zijn waargenomen.

Boswachters hangen de vogelborden op in de Vogelkijkhut bij het Vogelmeer.

Je nest bouwen in het duin

Veel vogels die in het duin broeden, maken een heel eenvoudig ‘nest’ op de grond. Vaak is het een beetje gras bij elkaar trekken tot een kommetje en eieren leggen maar! Boomleeuweriken zoeken een mooie pol helm op, nestelen zich er een beetje tussen en daarna vertrouwen ze volledig op hun schutkleuren. Dit is heel anders dan wat we in de stad gewend zijn, waar vogels in het voorjaar druk bezig zijn met het slepen van takken voor hun nest.

Broedvogels

Tijdens de laatste inventarisatie (broedvogelkartering) werden er 96 verschillende broedvogels in het het Nationaal Park vastgesteld. Per 100 hectare werden maar liefst 440 broedparen vogels vastgesteld. Het duin is daarmee een enorm belangrijk gebied voor broedvogels in Nederland!

Trekvogels

De zee vormt een natuurlijke barrière voor trekvogels, die ze liever niet oversteken. Daarom zie je vooral in het najaar veel trekvogels over het duin naar het zuiden vliegen en daarbij de kustlijn volgen. Tijdens de trekperiode kunnen er bijzondere soorten op het vogelmeer zitten. Dit kunnen steltlopers zijn die langs de oever op zoek gaan naar iets te eten, zoals steltkluut, krombekstrandloper of bosruiter, of vogels die het meer als tussenstop gebruiken (bijvoorbeeld sterns of grote groepen met zwaluwen en kwikstaarten).
Het Vogelmeer staat bekend om de jaarlijks broedende geoorde futen (totaal 410-540 broedparen in Nederland). Ook de aalscholverkolonie springt in het oog. De aalscholvers vissen over het algemeen op zee, maar het komt voor dat je ze in een grote groep ziet duiken, op zoek naar vis in het Vogelmeer.

In de winter zijn de noordelijke soorten te zien zoals grote zaagbek, wilde zwaan en brilduiker. Deze soorten broeden in Scandinavië en Rusland. Afgelopen winters meldde een ijseend zich op het Vogelmeer om te overwinteren. Het is elk jaar een eerstejaars vogel, dus niet elke keer dezelfde die terugkeert. Zomertaling is een soort die als één van de eerste vogelsoorten terugkeert in het voorjaar. Deze vogel gebruikt het Vogelmeer om aan te sterken, maar broedt hier eigenlijk niet (mogelijk één broedpaar in 2021). Zwaluwen en spreeuwen verzamelen in grote groepen en gebruiken het Vogelmeer om te overnachten of te foerageren voor de trek naar het zuiden toe.

De bessenrijkdom van duindoorns en meidoorns hebben een aantrekkingskracht op lijsters tijdens de vogeltrek in het najaar en de wintermaanden. Merels, zanglijsters, koperwieken en kramsvogels uit het noorden van Europa en Rusland doen zich te goed aan de vele bessen in het duin.

Zo zijn er in elk seizoen weer andere vogelsoorten in het duin waar te nemen! Kijk dus tijdens je wandeling goed om je heen. Welke vogelsoorten kun jij herkennen? Vergelijk jouw eigen waarnemingen met de vogelafbeeldingen in de Vogelkijkhut.

Tekst: Sven Pekel en Simone de Maat. Boswachters PWN
Foto’s: Ruud Maaskant, boswachter PWN