Duinbeheer in het Nationaal Park

26 januari 2021

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland werken de natuurbeheerders aan natuurherstel in de duinen. Hierdoor wordt het Nationaal Park een gezond en duurzaam leefgebied voor planten, dieren en mensen. Typische duindieren en -planten krijgen zo meer ruimte.

Om het open karakter van de duinen te behouden en natuurlijke processen te stimuleren voeren de natuurbeheerders Natuurmonumenten, PWN en Staatsbosbeheer regelmatig diverse werkzaamheden uit. Lees hier meer achtergrondinformatie over herstelwerkzaamheden in de duinen en bekijk de video.

Werkzaamheden Noordduinen Zandvoort

Van januari tot maart 2021 voert PWN werkzaamheden uit in de ‘Noordduinen’ bij Zandvoort.
Noordduinen kenmerkt zich als een typisch ‘zeedorpenlandschap’ met bijzondere natuur en cultuurhistorische waarde. Het gebied bestaat voornamelijk uit kalkrijke duinen met een afwisselende begroeiing van grasland, struikbegroeiing, open zandplekken en vroegere (en deels nog in gebruik zijnde) aardappellandjes. Het gebied is en blijft toegankelijk via de wandelpaden.

Werkzaamheden

Woekerende soorten, restanten van camping De Duinrand, vervallen hekwerken en sluippaden vragen om een opknapbeurt. Dit wordt er aangepakt:

  • Het hekwerk wordt vernieuwd. Dit zorgt er ook voor dat de grenzen van het hondenlosloopgebied duidelijker worden.
  • Restanten van voormalige camping De Duinrand worden verwijderd.
  • Invasieve soorten die niet thuishoren in het gebied worden weggehaald en maken plaats voor stuifzand en zeldzame duinvegetatie.

Om schade aan het landschap te voorkomen, wordt het werk zoveel mogelijk met kleine machines via bestaande paden uitgevoerd. Enige overlast voor wandelaars kan helaas niet voorkomen worden. Door de werkzaamheden kunnen bestaande paden tijdelijk wat breder worden. PWN verwacht dat dit beeld weer snel herstelt.

Werkzaamheden in Duin en Kruidberg, Midden-Herenduin en Koningshof

In Duin en Kruidberg, Midden-Herenduin en Koningshof werkt Natuurmonumenten aan het mooi en gezond houden van het gebied. Het betreft meerjarige werkzaamheden die stoppen zodra het broedseizoen start (begin maart).

Werkzaamheden

Door de grote hoeveelheid stikstof in de lucht, die neerslaat in de natuurgebieden, verrijkt de bodem. Hierdoor groeien gebieden dicht en krijgen kwetsbare planten en dieren, die leven in open zand en duingraslanden, minder kans. Natuurmonumenten gaat dit tegen met verschillende werkzaamheden De maatregelen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland duren in totaal 18 jaar, de locaties en werkzaamheden worden per jaar bepaald.

Deze werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd:

  • Plaggen in het open duin (bovengrond verwijderen) om teveel begroeiing van grassen en struiken tegen te gaan.
  • Handmatige verwijdering van de Amerikaanse vogelkers in het hele gebied, zodat deze invasieve woekerende soort zich niet weer verspreidt naar het open duin.
  • Aanleg van stuifplekken om het gebied open te houden en kalkrijkzand beschikbaar te maken voor zeldzame soorten, zoals duinviooltje en duinparelmoervlinder.

Kijk hier voor meer informatie.

Werkzaamheden Prorail in Middenduin

Prorail kapt tot en met 12 februari ruim vierhonderd bomen langs het spoor bij Overveen vanwege brandveiligheid. Het gaat om dennen die in de loop van de jaren langs het spoor zijn gaan groeien. Door ze weg te halen, verkleint Prorail het risico dat een bosbrand van de ene kant van het spoor naar de andere kant overslaat. Ook verbeteren ze zo de veiligheid voor het treinverkeer. Bezoekers van Middenduin zouden hier hinder van kunnen ondervinden. Lees hier het persbericht van Prorail.