Persbericht: Natuurmonumenten herstelt duinvallei op Kennemerstrand

13 september 2023

Eind september start Natuurmonumenten met het herstellen van de duinvallei op het zuidelijk deel van het Kennemerstrand bij het Strandvonderpad, onder het vroegere La Maranda. Jowien van der Vegte, boswachter bij Natuurmonumenten: “De vallei is in de afgelopen jaren volledig dichtgegroeid met riet, wilgen en duindoornstruweel. Deze planten gaan we verwijderen om zo ruimte te maken voor een natuurlijke bloemrijke begroeiing met watermunt, parnassia, rietorchis, moeraswespenorchis en strandduizendguldenkruid. Dan zullen vlinders en libellen ook terug komen. We herstellen daarmee de biodiversiteit in het gebied. Onze buren, de Vrienden van het Kennemerstrand, hebben met maaibeheer een prachtige bloemrijke duinvallei gerealiseerd. Dat is ook ons doel.”

Plaggen

Om de duinvallei in haar originele staat terug te brengen laat Natuurmonumenten riet, wilgen en duindoornstuweel verwijderen en de grond maximaal 25 centimeter afplaggen. Hiermee verwijderen ze de strooisellaag, plantenwortels en bagger. “Daarna laten we het gebied met rust, zodat het zichzelf kan ontwikkelen. We verwachten dat orchideeën en vlinders, vanzelf zullen terugkomen,” vertelt Van der Vegte.

Om te zorgen dat het gebied zich rustig kan ontwikkelen, worden de wandelpaden in het gebied een beetje aangepast. Het pad dat rechtdoor richting het strand gaat, wordt aan de zijde van de natte duinvallei voorzien van een (open) afrastering om te voorkomen dat mensen en honden de vallei in gaan. Het smalle pad naar het zuiden wordt deels verder oostelijk geplaatst, over het drogere deel.

De werkzaamheden worden vanaf eind september uitgevoerd. De exacte planning communiceert Natuurmonumenten op haar website. De werkzaamheden kunnen leiden tot tijdelijke lastigere begaanbaarheid en geluidshinder. Om hinder zo veel mogelijk te beperken, stemt Natuurmonumenten verschillende werkzaamheden op elkaar af. Ook werken ze als dat mogelijk is op rustige tijdstippen, zoals weekdagen en buiten vakanties.

Van der Vegte: “Bezoekers kunnen zowel tijdens als na de werkzaamheden gewoon in het gebied blijven wandelen. Ook hondenbezitters en hun viervoeters blijven we graag verwelkomen. Wel vragen we iedereen op de paden te blijven en goed op te letten in de buurt van werkverkeer en machines.

Orchideeënparadijs

Het gebied zal er naar de werkzaamheden in eerste instantie kaal en onnatuurlijk uit zien,” legt Van der Vegte uit. “We realiseren ons dat dat vragen of zorgen oproept. Daarover gaan we graag met mensen in gesprek. Dat kan door contact met ons op te nemen of mij en collega’s aan te spreken wanneer je ons ziet lopen in het gebied.” Natuurmonumenten verwacht dat na verloop van tijd de bloemen zich vestigen en dieren terugkeren. “We hopen met deze werkzaamheden een heus orchideeënparadijs terug te brengen” besluit Van der Vegte.