Klein Doornen

In de omgeving van Klein Doornen ontwikkelde beheerder PWN acht natte duinvalleien.

 

Op geschikte plekken wordt de duinbodem tot op het kale zand van begroeiing ontdaan. Zo krijgen vochtminnende planten kans zich te herstellen. Nectarrijke planten trekken volop insecten aan, die op hun beurt weer voedsel zijn voor bijzondere duinvogels.

 

Masterplan feestelijk afgerond

Rond het middaguur werd op vrijdag 13 maart het Masterplan Vernatting Duinvalleien Zuid-Kennemerland afgerond. Dertig jaar van vooruitkijken, samen nadenken, maatregelen nemen en werkzaamheden uitvoeren is nu klaar. Het arsenaal van natte duinvalleien is gegroeid van 3 naar 300 hectare. Een fantastisch resultaat!

Directeur Martien den Blanken ontving een gezelschap direct betrokken in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen. Na een uitleg van ecologe Marieke Kuipers (die vanaf het eerste uur bij het maken van het Masterplan was betrokken), ging het gezelschap het park in om met eigen ogen de laatste, recent uitgevoerde resultaten van het Masterplan te bekijken. Na een zonovergoten lunch in het veld reed gedeputeerde Joke Geldhof met een grote shovel de laatste hap verruigde duinbodem het park uit.

 

In mei verschijnt via Bezoekerscentrum De Kennemerduinen een fietsroute langs de bijzondere duinvalleien die zijn ontstaan. Zo kan iedereen van de resultaten van het Masterplan genieten.

 

afronding masterplan duinvallei1
afronding masterplan duinvallei1
>>
afronding masterplan duinvallei1
afronding masterplan duinvallei2
afronding masterplan duinvallei3
afronding masterplan duinvallei4
afronding masterplan duinvallei5
afronding masterplan duinvallei6
afronding masterplan duinvallei7

Achtergrond: het Masterplan

In 2002 stopte PWN met het winnen van grondwater in het Nationaal Park. Gewenst gevolg was dat de grondwaterstand langzaam maar zeker steeg naar zijn natuurlijke niveau. Daardoor kunnen, net als vroeger, laagliggende duinvalleien af en toe weer onder water komen te staan. Natte duinvalleien kenmerken zich door bijzondere planten zoals duizendguldenkruid, parnassia, orchideeen en gentianen.

 

Om het natuurherstel in goede banen te leiden werd het Masterplan Regeneratie Duinvalleien NPZK geschreven. Dit herstel is een zaak van lange adem. Daarom werd het project gefaseerd uitgevoerd. Op 13 maart 2015 werd het project feestelijk afgerond.

 

Terugblik op fase 'Klein Doornen'

In de omgeving van Klein Doornen ontwikkelde PWN acht natte duinvalleien. Hiermee werd de Masterplan duinvalleien afgerond. 

Op geschikte plekken werd de duinbodem tot op het kale zand van begroeiing ontdaan. Hierdoor krijgen vochtminnende planten kans zich te herstellen. Nectarrijke planten trekken volop insecten aan, die op hun beurt

weer voedsel zijn voor bijzondere duinvogels.
 

Het project Klein Doornen omvatte:

- het herstel van 8 natte duinvalleien

- betere landschappelijke inpassing van een gedeelte van de rechte Waterwinweg, plus aanbrengen andere verharding

- het verwijderen van een oude betonweg (in gebruik als fietspad) en deze vervangen door een klinkerweg

- afsluiten diverse peilbuizen

Lees meer

 

Terugblik op fase 'De Bokkedoorns'

 Eind november 2011 is gestart met  het natuurherstel van 20 duinvalleien in het Kraansvlak. Circa 20 hectare valleibodem is ontdaan van begroeiing en afgegraven tot het schone duinzand.

 

In december 2012 zijn nog twee valleibodems afgegraven in de Kennemerduinen. Met dit zand wordt onder meer de oever van het Spartelmeer minder diep gemaakt en wordt deze zo aantrekkelijker voor diverse watervogels.

Het vrijkomende zand wordt elders in het gebied gebruikt voor de aanleg van een aantal geplande natuurbruggen. Bovendien is het gebruikt voor het herinrichten van parkeerterrein Koevlak ten behoeve van het daar nieuwgebouwde bezoekerscentrum De Kennemerduinen.

 

Dit natuurherstelproject staat op de TOPlijst van het Rijk voor 'Bestrijding verdroging' en wordt medegefinancierd door subsidies van het Rijk en de provincie Noord-Holland. PWN werkt in dit project samen met Staatsbosbeheer.